מענקים

מענקים  לעובדי הוראה
 מענק יובל / מענק תמרוץ ותגמול / מענקי שעות ועוד 

 זכויות מורים - מענקים למורים

מענק יובל

מענק יובל מוענק לעובדי הוראה בעלי וותק מצטבר בהוראה של 25 שנה ומעלה בשירות המדינה ו-30 שנה ומעלה בעמותה.

מענק יובל ישולם בגין שירות לאחר גיל 18 בחינוך הפורמלי בארץ, במוסדות רשמיים או במוסדות מוכרים שאינם רשמיים.

המענק הוא בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין.

מענק היובל ישולם גם לעובדי הוראה בשבתון אם היו זכאים לכך אילו עבדו בפועל באותה שנה, בה יצאו לשבתון.
המענק ישולם למורה ע"י המעסיק עם חזרתו לעבודה לאחר השבתון, לכל המאוחר במשכורת דצמבר.

מתמחים להוראה: תקופת ההתמחות תובא בחשבון לעניין ותק לצורך קביעות, ותק למענק יובל וותק להבראה.

עובד הוראה שקיבל מענק יובל בשנה שקדמה לפרישתו, יוסיף לקבל את המענק בפנסיה מידי שנה.


מענק תמרוץ ותגמול


 • תמרוץ ותגמול מיוחדים יאושרו עפ"י הקריטריון המרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות הליבה - מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומקצועות אחרים כפי שייקבעו ע"י משרד החינוך בהתאם לצורכי המערכת ועפ"י מודל שגובש בהנהלת המשרד, לפי המדד הפריפריאלי והרמה הסוציו-אקונומית של היישוב.
 • יומלצו עובדי הוראה המצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות על הצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.
 • תמרוץ ותגמול מיוחדים יינתנו רק למוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ובחטיבה העליונה רק למורים המופיעים בפרופיל המוסד ורק במוסדות המגישים לבגרות והמלמדים את מקצועות הליבה.
 • תמרוץ ותגמול מיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בו , במקרים חריגים ביותר, כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד, במקצוע נדרש או במורה מצטיין, שיש הוכחות על שיפור ההישגים הלימודיים של תלמידיו, תיבדק אפשרות לאישור מורים המתגוררים ועובדים ביישוב, בכפיפות להחלטה ולאישור של כל חברי הוועדה במטה המשרד.
 • האישור להעסקה במסגרת של תמרוץ ותגמול מיוחדים תקף לשנה אחת ואחריה הוא ייבחן מחדש. ככלל, האישור יוגבל ל- 3 שנים במקרים חריגים ביותר כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד או במקצוע ליבה ואין מורה אחר שיכול ללמדו, תיבדק אפשרות להעסקה מעבר ל- 3 שנים, בכפיפות להחלטה ולאישור של כל חברי הוועדה במטה המשרד.
 • התוספת בגין תמרוץ ותגמול מיוחדים תשולם עד גובה משרה מלאה אחת בלבד.
 • היקף המשרה הכולל של עובד הוראה ושל מנהלים, לא יעלה על היקף המשרה המותר עפ"י הנהלים, בהתאם לתנאי העסקתם טרום רפורמה, "אופק חדש", "עוז לתמורה"

בשאלות אפשר לפנות אל גף תמריצים למורים במשרד החינוך, 02-5604771/2


תמריצים מיוחדים למורים בדרום

על דעת משרד החינוך ומשרד האוצר הוחלט על השקת תוכנית משותפת למשיכת עובדי הוראה לעיר אילת במטרה לחזק את מערך ההוראה.

לעובדי ההוראה אשר עברו ללמד באילת ועמדו בתנאי הקבלה מוצעים תנאי העסקה ושכר במסגרת תוכנית זו, במסלול של שנה אחת ובמסלול של שלוש שנים. עו"ה הזכאים יקבלו אחת לרבעון מענק חתימה, השתתפות בשכר דירה, השתתפות בטיסות וכן השתתפות במעבר דירה, הכל בכפוף לקבלות וכן תוספת בגין חתימה על חוזה אישי

מורים צפוניים המלמדים ביישובי הבדואים בדרום זכאים להטבות: השתתפות בשכר דירה וקרן השתלמות - תשלום חלקו של העובד על ידי המעביד.


מענקי שעות / החזר שכר לימוד

 עובדי הוראה הלומדים לקראת תואר ראשון או תואר שני

עובדי הוראה המועסקים בתנאי הרפורמה בבתי ספר או בגני ילדים, אשר לומדים לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון או תואר שני או שלישי זכאים לקבל החזרי שכר לימוד עבור הלימודים האמורים או מענק שעות, על פי הכללים הקיימים כיום, וכפי שיהיו מעת לעת .

מורים קבועים בחינוך מבוגרים זכאים למענק שעות להשתלמות ומענק שכר ללימודים אקדמיים או/ורישיון הוראה.

מסלולי הלימודים המאושרים למענקים:

 • לימודים במסלול להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר.
 • לימודים לתואר אקדמי ראשון - Ed.B/A.B ומקביליו - בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה.
 • לימודים לתואר אקדמי שני - Ed.M/A.M ומקביליו - בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה כולל לימודי השלמה ולימודים לתיזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי.
 • לימודים לתואר אקדמי שלישי - דוקטורט - ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר אקדמי זה
 • לימודים לתארים אקדמיים שני ושלישי , לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מרב מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים.


השתתפות בשכר לימוד למורים בחצי שבתון

עובד הוראה בחצי שבתון, הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי, והיקף לימודיו מחייב תשלום שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרנות ההשתלמות, יכול לפנות אל משרד החינוך בבקשה לקבלת השלמת שכר הלימוד.

את הבקשה יש להגיש במערכת המקוונת של משרד החינוך, בפורטל עו"ה החדש.

ניתן להגיש בקשה עד 15.11 (15 בנובמבר)


Share by: