תשלומים

 תשלומים לעובדי הוראה
 ימי מחלה / ימי הצהרה / דמי הבראה ועוד 

 זכויות מורים -  תשלומים למורים

ימי מחלה

עובד זכאי לחופשת מחלה כאשר הוא סובל ממחלה מסיבה כלשהי, כגון מחלה רגילה, שמירת היריון, תאונה שקרתה מחוץ לשעות העבודה וכד', ובתנאי שהמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא.

עובד הוראה במשרה מלאה ויותר, העובד 6 ימים בשבוע, זכאי בשנה אחת ל־30 ימי מחלה ובכלל זה שבתות וחגים למעט פגרות סוכות, חנוכה ופסח 

ואם עבד פחות משנה - לשלושה ימים לכל חודש עבודה בהוראה חופשת הקיץ איננה נחשבת מורה שחלה לפני יום מנוחה שבועי או פגרת חג, ומחלתו נמשכה גם לאחר תום ימי המנוחה או פגרת החג, ייחשבו לו ימי המנוחה או החג כימי מחלה, להוציא חופשת הקיץ, חופשת סוכות, חופשת חנוכה או חופשת פסח, שאז לא ייחשבו ימי החופשה כימי מחלה

עובד הוראה זכאי לחופשת מחלה בשכר באופן יחסי לחלקיות משרתו. 

מורה המרכז משרתו בארבעה ימים בלבד, נחשבים לו כל ארבעה ימי היעדרות מבית הספר כשבוע ימים.

חופשת מחלה לעובדת בהיריון

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון על סמך תעודה רפואית המעידה, כי מצבה לרגל ההיריון מחייב זאת. 

היעדרות של עובדת הוראה מהעבודה בתקופת הריונה, מסיבת מחלה שאינה נובעת מהריונה, תיחשב כהיעדרות לרגל מחלה, והיא תהא זכאית לנצל את חופשת המחלה העומדת לזכותה

מחלה בשנת שבתון

עובד הוראה היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות מקבל חופשה ללא תשלום ממעבידו, וכתוצאה מכך יחסי עובד מעביד מצויים בהשעיה. אם חלילה, חלה עובד ההוראה, ועל פי המלצת הרופא הוא חייב לשהות במיטתו תקופה העולה על חודשיים, וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, עליו לדווח על מחלתו לבעלות שממנה יצא העובד לשבתון.

קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות, שממנה יצא העובד לשבתון, תתחיל לשלם את משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על־חשבון ימי המחלה שהצטברו לרשותו.

מחלה בחו"ל

עובד קבוע בארץ אשר שהה בחופשה בחו"ל וחלה שם, יצטייד בתעודה רפואית מרופא מקומי במקום הימצאו בחו"ל. בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת מחלתו של העובד. עם שובו ארצה ימציא העובד את התעודה למנהל בית הספר. גננות ימציאו את התעודה למפקחת.

מחלה בימי שביתה

עובד שנעדר מהעבודה בימי שביתה מסיבת מחלה והמציא תעודת מחלה על כך, לא ינוכה ממשכורתו עבור העדרותו בימי שביתה וימי המחלה שלו יחויבו בהתאם. עובד שנעדר בשל מחלת ילד, בן זוג או הורה, והמציא הצהרה חתומה לפי ההוראות - לא ינוכה ממשכורתו עבור העדרותו בימי שביתה וימי המחלה שלו יחויבו בהתאם.

היעדרות בשל מחלת ילד עד גיל 16

עובדת הוראה, אם לילד עד גיל 16 שנים, זכאית להיעדר מן העבודה לרגל מחלת ילדה עד שמונה ימים בשנה על־חשבון חופשת מחלה צבורה שלה. הורה יחיד זכאי להיעדר עד 12 ימים בשנה ע"ח חופשת המחלה הצבורה שלו.

זכות מורה־גבר להיעדר לרגל מחלת ילד

בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה זכאי מורה־גבר, שהוא אב לילד עד גיל 16 ,להיעדר מעבודתו לרגל מחלת ילדו עד שמונה ימים בשנה. זכות

זו מותנית בכך:

א. שבת זוגו עובדת ולא נעדרה מעבודתה מכוח זכאות זו.

ב. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות בשל מחלת ילד

לצורך חישוב דמי מחלה ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשוןולא עבור כל הורה בנפרד

היעדרות בשל מחלת ילד החולה במחלה ממארת

עובד הוראה, שיש לו ילד החולה במחלה ממארת, שלא מלאו לו 18 שנה, ואשר עבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. אם בן זוגו עובד, אך לא נעדר מעבודתו מכוח הזכאות שלו, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של עובד ההוראה, העובד זכאי לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות בשל המחלה הממארת של ילדו.

היעדרות בשל מחלת בן זוג

עובד הוראה זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות עקב הריון ולידה של בת הזוג

עובד זכאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות בשל מחלת הורה

עובד שלו הורה שמלאו לו 65 שנה זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו בשל מחלת ההורה. הורה חולה נחשב מי שהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום

פיצוי על ימי מחלה שלא נוצלו

עובד הפורש לגמלה בגיל 55 ומעלה או שנפסל לעבודה על ידי ועדה רפואית בכל גיל שהוא, ולא ניצל יותר מ־%36 מימי המחלה שעמדו לזכותו, זכאי לפיצוי של שמונה ימים על כל 30 ימי מחלה שלא נוצלו ונותרו לזכותו.

אם ניצל מ־%36 עד %65 ,יקבל שישה ימים תמורת כל 30 יום שלא ניצל. 

ניצל יותר מ־%65 מימי המחלה - לא יקבל כל פיצוי. 

הפיצוי ניתן על כל היקף המשרה, לרבות עבודה מעל משרה


ימי הצהרה

עובד רשאי להיעדר מהעבודה יום או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה רפואית, 
אלא על סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה

לתשומת לב: היעדרות של יום אחד־פעמיים בשנה נחשבת לצורך עניין זה כניצול "ימי הצהרה" לכל שנת הלימודים.

ימי הצהרה נרשמים כימי מחלה על חשבון חופשת המחלה הצבורה. 

עובד הנעדר למעלה מיומיים איננו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו על פי הודעה אישית והחלק הנותר על סמך תעודת מחלה.


תשלומי דמי הבראה ביגוד ומענק יובל לעובדים מעל 100% משרה

עובדי הוראה המועסקים אצל מעסיק אחד יקבלו תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל עד 100% גם אם עובדים מעל 100%.

עובדי הוראה המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, ועובדים בסך הכל מעל 100% משרה, 

יקבלו אצל כל מעסיק בנפרד את הקצובה היחסית המגיעה גם אם עולה על 100%.

כלומר עובד הוראה יכול לקבל קצובת הבראה, ביגוד ומענק יובל מעל 100% בתנאי שעובד אצל יותר ממעסיק אחד, 

והיקף העסקתו הכולל מעל 100%.

Share by: