מורים במילואים

זכויות עובדי הוראה - זכויות מורים, גננות, עובדי מערכת החינוך
מילואים לעובדי הוראה 

 זכויות מורים -  מילואים

כיצד לפעול עם קבלת צו מילואים

יש לאשר קבלת הצו שבגלוית האישור המצורפת להודעת השירות ולהודיע מייד למעסיק על מועד היציאה לשירות המילואים.

במידה ומתעוררים קשיים יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

א. סיבות משקיות וסיבות לימודים

בקריאה להתייצבות של שישה ימים ויותר: יש לפנות בבקשה לדחיית השירות,קיצורו ו/או פיצולו לועדה לתיאום מילואים לא יאוחר מ־30 ימים לפני תחילת המילואים. 

בקריאה לשירות מילואים של עד חמישה ימים - יש לפנות למפקד היחידה.

אופן הגשת הבקשה:

מורה שנקרא לשירות מילואים בתקופת עבודתו במוסד, ואין אפשרות לקיים את הלימודים הסדירים בלעדיו, יפנה מיד עם קבלת הצו למנהל

בית הספר. המנהל ימלא טופס בקשה המיועד לוועדה לתיאום שירות מילואים, שליד קצין העיר במחוז.

המנהל יצרף מכתב המלצה נוסף, המפרט את חיוניות הבקשה למוסד ויחתום על בקשה זו, וכן צילום צו הקריאה. המורה ימלא הצהרה על

התחייבות להחזרת השירות בזמן החופשה. המנהל יעביר את כל המסמכים הנ"ל עם היוודע קריאתו של העובד לשירות מילואים שנתי ולא יאוחר מאשר 30 יום לפני המועד, שנקבע לתחילת השירות.

במקרה של קריאת פתע לשירות, יש להגיש את הבקשה מיד כנ"ל. מנהל בית הספר יעביר העתק מהפנייה ללשכה המחוזית

המתאימה. החלטת הוועדה נמסרת כרגיל על ידי קצין העיר.

ב. סיבות אישיות - יש להעביר ליחידה, בצירוף לספח אישור צו המילואים,

בקשה מנומקת בכתב לדחיית השירות ולצרף את כל האישורים הקשורים לבקשה.

ג. סיבות רפואיות - מי שאיננו יכול להתייצב בגלל מחלה, ידאג שהודעה על כך תגיע ליחידתו לא יאוחר מהשעה 00:17 ביום שנקבע להתייצבות. בהודעה תצוין הכתובת שבה הוא נמצא בשעת מחלתו. להודעה יצורפו מסמכים רפואיים מרופא אזרחי. 

מסמכים אלו ייבדקו ע"י רופא צבאי שהוא הגורם המוסמך להחליט בדבר דחיית השירות מבחינה רפואית.


תשלום לעובדי הוראה המשרתים במילואים


  • תמרוץ ותגמול מיוחדים יאושרו עפ"י הקריטריון המרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות הליבה - מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומקצועות אחרים כפי שייקבעו ע"י משרד החינוך בהתאם לצורכי המערכת ועפ"י מודל שגובש בהנהלת המשרד, לפי המדד הפריפריאלי והרמה הסוציו-אקונומית של היישוב.
  • יומלצו עובדי הוראה המצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות על הצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.
  • תמרוץ ותגמול מיוחדים יינתנו רק למוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ובחטיבה העליונה רק למורים המופיעים בפרופיל המוסד ורק במוסדות המגישים לבגרות והמלמדים את מקצועות הליבה.
  • תמרוץ ותגמול מיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בו , במקרים חריגים ביותר, כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד, במקצוע נדרש או במורה מצטיין, שיש הוכחות על שיפור ההישגים הלימודיים של תלמידיו, תיבדק אפשרות לאישור מורים המתגוררים ועובדים ביישוב, בכפיפות להחלטה ולאישור של כל חברי הוועדה במטה המשרד.
  • האישור להעסקה במסגרת של תמרוץ ותגמול מיוחדים תקף לשנה אחת ואחריה הוא ייבחן מחדש. ככלל, האישור יוגבל ל- 3 שנים במקרים חריגים ביותר כגון כשמדובר באזור מרוחק במיוחד או במקצוע ליבה ואין מורה אחר שיכול ללמדו, תיבדק אפשרות להעסקה מעבר ל- 3 שנים, בכפיפות להחלטה ולאישור של כל חברי הוועדה במטה המשרד.
  • התוספת בגין תמרוץ ותגמול מיוחדים תשולם עד גובה משרה מלאה אחת בלבד.
  • היקף המשרה הכולל של עובד הוראה ושל מנהלים, לא יעלה על היקף המשרה המותר עפ"י הנהלים, בהתאם לתנאי העסקתם טרום רפורמה, "אופק חדש", "עוז לתמורה"

בשאלות אפשר לפנות אל גף תמריצים למורים במשרד החינוך, 02-5604771/2


תמריצים מיוחדים למורים בדרום

עובד הוראה המשרת במילואים זכאי לתגמול בשיעור 100% משכרו הריאלי 

שכר ריאלי - הכוונה לכל הרכיבים הפנסיוניים ב־3 החודשים שקדמו ליציאתו לשירות 

עובד הוראה המשרת במילואים בחופשות סוכות, חנוכה ופסח, יהא זכאי לתשלום משכורתו המלאה בתוספת התשלום מקרן ההשוואה

באותה תקופה, להוציא ימי מועד ושבת 

עובדי הוראה המשרתים במילואים בחופשת הקיץ, זכאים לתשלום מקרן ההשוואה, נוסף על משכורתם הרגילה המגיעה להם בזמן חופשת הקיץ . 

תקופת שירות במילואים נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר 

עובד הוראה המועסק אצל שני מעסיקים שונים ויוצא לשירות מילואים זכאי לקבלת תגמול בגין השירות מגזברות המחוז,
במידה והגיש לגזברות את הטופס המקורי. 

עובד הוראה שהגיש למעסיקו האחר את הטופס המקורי ומגיע עם העתק של הטופס לגזברות המחוז צריך לגשת למוסד לביטוח לאומי עם ההעתק + נתוני משכורת של שישה חודשי עבודה הקודמים לשירות המילואים, והמוסד לביטוח לאומי יחשב את יתרת התשלום המגיעה למורה. 

עובד הוראה המועסק בבתי ספר לא־יהודיים ויוצא למילואים

זכאי לכפל תשלומים בחופשות לפי החופשות הארוכות הנהוגות בבתי הספר הלא יהודיים


מילואים לגננות

גננת המקבלת צו קריאה לשירות מילואים חייבת להודיע על כך למפקחת על הגן, 

ולמדור כוח אדם בהוראה במחוז של משרד החינוך והתרבות.

אם הגננת החליטה לפנות לולת"מ, היא תפנה בכתב לוועדה לתיאום שירות מילואים שליד אחד ממשרדי קצין העיר הקרוב למקום המוסדShare by: